Όροι Xρήσης Ιστοσελίδας

Με την πρόσβαση σας στην παρούσα ιστοσελίδα συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους κατά την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

Χρήση / Σύνδεση με άλλους δικτυακούς τόπους:

 1. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα για προσωπική σας μη εμπορική χρήση.
 2. Η παρούσα ιστοσελίδα περιλαμβάνει την δυνατότητα σύνδεσης με άλλους δικτυακούς τόπους, και σε περίπτωση επιλογής των συνδέσεων αυτών από εσάς, θα εξέλθετε από την παρούσα ιστοσελίδα και θα εισέλθετε στην ιστοσελίδα τρίτου. Δεν ελέγχουμε τους διαδικτυακούς αυτούς τόπους και δεν παρέχουμε οποιαδήποτε εγγύηση ως προς την ακρίβεια, πληρότητα ή επάρκεια οποιαδήποτε πληροφορίας ή προϊόντων που εκτίθενται στις ιστοσελίδες αυτές, ούτε αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τις ιστοσελίδες αυτές. Η δυνατότητα αυτή σύνδεσης παρέχεται για την πληροφόρηση και διευκόλυνσή σας και μόνο και δεν αποτελεί προώθηση ή διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος, εταιρείας ή υπηρεσίες που περιγράφεται. Παρομοίως, η παρουσία διαφήμισης τρίτων στην παρούσα ιστοσελίδα δεν αποτελεί σύσταση ή εγγύηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών αυτών.
 3. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία δυνατότητας σύνδεσης με την παρούσα ιστοσελίδα χωρίς την ρητή έγγραφη άδειά της Wuzheng Europe. Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόπειρα παρέμβασης στην λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η μετάδοση αλλοιωμένων πληροφοριών ή ιών.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας:

 1. Κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα και παρουσίαση που εκτίθεται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της Wuzheng Europe. Όλα τα δικαιώματα στην παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής ανήκουν Wuzheng Europe και κανένα δικαίωμα δεν μεταβιβάζεται σε εσάς. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή μετάδοση οποιουδήποτε μέρους της παρούσας ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό, μαγνητοφωνικό ή άλλο, και η αποθήκευση σε οποιοδήποτε ανακτήσιμο σύστημα οποιασδήποτε φύσης, χωρίς την έγγραφη άδεια του δικαιούχου.
 1. Όλα τα ονόματα, διακριτικά, λογότυπα και εικόνες που χαρακτηρίζουν τα οχήματα της Wuzheng Europe. Όλα τα υπόλοιπα σήματα, διακριτικά σημεία, ονόματα προϊόντων, τίτλοι και λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν σήματα, διακριτικά σημεία, ονόματα προϊόντων, τίτλοι και λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των αντίστοιχων δικαιούχων. Δεν χορηγείται από εμάς καμία απολύτως άδεια αναφορικά με τη χρήση των ανωτέρω και τυχόν χρήση αυτών μπορεί να συνιστά παράβαση των δικαιωμάτων των αντίστοιχων δικαιούχων.

Περιορισμός της ευθύνης μας:

 1. Δεν εγγυόμαστε ότι η παρούσα ιστοσελίδα θα λειτουργεί χωρίς διακοπές ή σφάλματα, ούτε ότι θα είναι ελεύθερη από ιούς υπολογιστών ή άλλες ζημιογόνες εφαρμογές. Δεν θα φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που η παρούσα ιστοσελίδα για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι διαθέσιμη οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.
 2. Παρέχουμε την παρούσα ιστοσελίδα «όπως έχει και βρίσκεται» και δεν παρέχουμε οποιαδήποτε εγγύηση αναφορικά με την παρούσα ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό της, αποποιούμαστε δε οποιαδήποτε εγγύηση ή άλλη σχετική δήλωση. Επιπρόσθετα, δεν παρέχουμε οποιαδήποτε εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια, την πληρότητα ή την καταλληλότητα για οποιονδήποτε σκοπό των πληροφοριών και των σχετικών γραφημάτων που δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να μην είναι πρόσφατες κατά τον χρόνο που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα ή να περιλαμβάνουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά σφάλματα. Ωστόσο δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη από τέτοιες τυχόν ανακρίβειες ή σφάλματα στην έκταση που αυτό επιτρέπεται από τον νόμο και υπό τον όρο του όρου 9 κατωτέρω.
 3. Λόγω τεχνικών περιορισμών, τα χρώματα των αυτοκινήτων που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα, μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά χρώματα των αυτοκινήτων.
 4. Ούτε εμείς, ούτε οι διευθυντές μας, υπάλληλοι και λοιποί εκπρόσωποί μας ευθυνόμαστε για τυχόν απώλεια ή ζημία που απορρέει ή συνδέεται με την χρήση της παρούσα ιστοσελίδας. Ο παρόν περιορισμός της ευθύνης μας είναι ευρύς και πλήρης και περιλαμβάνει (με την επιφύλαξη του όρου 10 κατωτέρω) κάθε ζημία οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένης (χωρίς περιορισμό) αποζημίωσης, άμεσης, έμμεσης ή επακόλουθης ζημίας, απώλεια δεδομένων, απώλεια εισοδήματος ή κέρδους, απώλεια ή ζημία περιουσιακή και απαιτήσεις τρίτων.
 5. Οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στους όρους 7, 8 και 9 ανωτέρω δεν στοχεύουν στον περιορισμό των δικαιωμάτων που μπορεί να έχετε ως καταναλωτής σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο ή άλλα δικαιώματά σας, τα οποία δεν μπορούν να περιοριστούν, όπως δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να περιοριστεί η ευθύνη μας έναντι σας σε περίπτωση ζημίας οφειλόμενης σε βαρεία αμέλειά μας, ή σε βαρεία αμέλεια των υπαλλήλων ή αντιπροσώπων μας.
 6. Οι τιμές που αναφέρονται για τα νέα αυτοκίνητα είναι οι ενδεικτικές τιμές που κοινοποιούνται στο δίκτυο των διανομέων. Θα πρέπει να απευθύνεσθε στους διανομείς μας για οποιαδήποτε σχετική πληροφόρηση και συμφωνία.

Τροποποιήσεις:

 1. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να τροποποιήσουμε τους όρους αυτούς καθώς και οποιουσδήποτε άλλους όρους που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση με ανάρτηση των τροποποιημένων όρων στην παρούσα ιστοσελίδα, και οι τροποποιήσεις αυτές θα ισχύουν άμεσα με την ανάρτησή τους στην παρούσα ιστοσελίδα. Η συνεχιζόμενη από εσάς χρήση και πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα θα θεωρείται αποδοχή από εσάς των τροποποιημένων όρων. [Ο παρών όρος δεν επηρεάζει συμβάσεις που έχουν συναφθεί με βάση προηγούμενες εκδόσεις των σχετικών όρων.]
 2. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να διακόψουμε ή να τροποποιήσουμε τις υπηρεσίες ή/και τις πληροφορίες που παρέχουμε στην παρούσα ιστοσελίδα χωρίς προειδοποίηση.